Nová legislativa v odpadovém hospodářství

V rámci našich služeb (odvoz a odstranění odpadu) vás chceme informovat o dvou povinnostech, které vám, jakožto původci odpadu, nově vznikají na základě novelizace vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (novela vyšla ve Sbírce zákonů pod č.83/2016 Sb.)

  1. Od 1.6.2016 platí nové označování nebezpečných odpadů a nová forma identifikačního listu nebezpečného odpadu (dále jen NO).

Nebezpečné odpady musí být označeny již v místě vzniku a v době jejich přepravy.

Na shromažďovacím prostředku s NO musí být uvedeny následující informace:

–  Katalogové číslo a název nebezpečného odpadu,

–  nápis „nebezpečný odpad“,

–  názvy nebezpečných vlastností včetně piktogramů, které daný nebezpečný odpad vykazuje v návaznosti na novou evropskou chemickou legislativu.

Podrobnosti ohledně označování NO naleznete ve vyhl. č. 83/2016 Sb, v příloze č. 29 a podrobnosti ohledně obsahu identifikačního listu NO pak v příloze č. 3.

 

  1. Od 1.7.2016 musí být v dokladech pro přepravu nebezpečných odpadů, v průběžné evidenci odpadů a následně v ročním hlášení o odpadech uvedeno tzv.: identifikační číslo provozovny (IČP) dodavatele odpadu, což je číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem.

V této souvislosti Vás, jakožto dodavatele odpadu, žádáme o zaslání vašeho identifikačního čísla provozovny/provozoven, ze kterých Váš odpad přebíráme.

Pokud nemáte živnostenským úřadem přiděleno IČP, pak postupujte následně:

–  zašlete vaše interně zavedené číslo provozovny,

–  u staveb, které nejsou oficiálně registrovány jako provozovny, se jako číslo provozovny uvádí kód obce s rozšířenou působností (ORP).

 

Pro snadnější a rychlejší komunikaci jsme vytvořili elektronický dotazník. Na základě jeho vyplnění od nás budete již všechny evidenční a přepravní doklady dostávat v podobě, kterou požaduje upravená legislativa.

V případě dotazů, k nové legislativě, se obracejte na Ing. Evu Hajdovou, tel.: 604 298 139 nebo eva.hajdova@smolo.cz.