Zelený experiment na naší skládce vyšel

Laik předpokládá, že vzácné rostliny a živočichy musíme hledat jen v neporušené panenské přírodě. Přírodovědci  Leo Bureš a Petr Meca nečekaně našli cenné druhy  hned vedle hornobenešovské skládky.  

Leo Bureše a Petra Mecu při dvou průzkumech hornobenešovské skládky čekalo překvapení. V roce 2015 v těsném sousedství skládky našli velmi vzácné druhy brouků, které se nikde jinde v širokém okolí nevyskytují. „Jedná se o dva druhy majek a tři druhy svižníků. Konkrétně je to majka obecná, majka fialová, svižník písčinný, svižník polní a svižník zvrhlý, pro které jsou příznivým biotopem obnažené písky bývalých odkališť,“ představili nečekaný objev Leo Bureš a Petr Meca.

Pozůstatky těžby

Tyto písky v Horním Benešově nezanechala příroda, ale vznikly při oddělování zinkové a olověné rudy od hlušiny. Droba vytěžená z hlubinného dolu se po rozemletí třídila vodou s bublinkami vzduchu.  Po tomto procesu zbylo přeplavné odkaliště plné šedé, jemné, práškovité, zcela inertní drti bez humusu a bez živin, která jen velmi pomalu zarůstá vegetací. Široko daleko takové biotopy nejsou. „Je to srovnatelné například s přírodními písky u Bzence nebo na Pardubicku. Ty jsou ovšem zákonem chráněné jako přírodní památky nebo rezervace. Přírodní písčiny patří totiž k nejohroženějším biotopům střední Evropy. Unikátní biotop samozřejmě umožňuje existenci unikátních živočichů. To má logiku,“ uvedli Bureš s Mecou s tím, že o tak unikátní biotopy se vzácnými druhy živočichů je nutné pečovat, ať už vznikly přírodními procesy nebo činností člověka.

Střet zájmů na skládce

Pokud by pozůstatky těžby časem zarostly vegetací, je jisté, že vzácní svižníci a majky by záhy z lokality vymizeli. Rozšíření  hornobenešovské skládky sice nebude do biotopů vzácných brouků zasahovat, ale v budoucnosti se počítá s využitím i těchto ploch.

„Vyvstal zde názorný střet zájmů.  Na jedné straně potřeba skládku podle schváleného plánu rozšiřovat, na druhé straně je ovšem potřeba zachovat objevené populace vzácných a chráněných druhů brouků. Podobné střety se v české současnosti řeší všelijak,“ dodali Bureš a Meca s tím, že v případě skládky v Horním Benešově došlo k nečekané a pro ochranu přírody neobvyklé situaci.

Příkladná pomoc provozovatele skládky

Od roku 1999 byl v Horním Benešově uložen milion tun odpadu, převážně z okresu Bruntál, ale i z průmyslových podniků Ostravska. V současnosti tu denně přibývá nejméně 150 tun. Proto musí být skládka podle dlouhodobého plánu rozšířena a  musí být založeno nové těleso skládky.

Provozovatel skládky společnost SMOLO HB s.r.o. je ochoten tuto situaci řešit ve spolupráci s odborníky.  Našli společnou řeč především díky vstřícnosti jednatele společnosti Petra Doležela.

V blízkosti míst s výskytem nejvzácnějšího svižníka písčinného byly letos v červenci vykáceny náletové dřeviny a velký stroj ze skládky – nakladač Volvo H120 – upravil povrch podle požadavků přítomných zoologů. Vše proběhlo na pozemku společnosti SMOLO za osobní asistence jednatele společnosti Petra Doležela.

Jak skrývka pomůže svižníkům?

„Skrývka povrchu flotačních písků  zarůstajících vegetací měla dva cíle: jednak rozšířit biotop nejvzácnějšího svižníka, jednak pro budoucnost vyzkoušet možnosti obnovy a udržování těchto unikátních biotopů. Tím by se otevřela další možná řešení při rozšiřování skládky, i pro záchranu a zajištění trvalé existence vzácných brouků,“ popsali přírodovědci Leo Bureš a Petr Meca jak  nebývale vstřícný   přístup společnosti SMOLO HB s.r.o. pomáhá najít racionální východisko při konfliktu zájmů.

Experiment vyšel!

Před zveřejněním jsme si počkali na výsledek našeho společného experimentu. Po necelých čtyřech měsících můžeme potvrdit, že vyšel. Svižníci i majky novou obnaženou plochu rychle osídlili,“ uzavřeli přírodovědci Bureš a Meca s tím, že za takový přístup provozovatel hornobenešovské skládky  zaslouží pochvalu. Může být inspirací také  pro ostatní, že  ochranu přírody lze skloubit i s takovými projety, jako je skládka odpadu.

svižník zvrhlý
svižník zvrhlý

svižník polní 2
svižník polní

svižník písčinný
svižník písčinný

majka obecná_1
majka obecná
bagr_5
úpravy terénu pod dohledem přírodovědců

Článek Fidela Kuby.